COINES Know Your Customer Policy (Müşteri Tanı Politikası)

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlar uyarınca hazırlanan yönetmelikler ile tebliğler, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri, genel kabul görmüş uygulamaları ve iç mevzuata uygun olarak hazırlanan politika ve uygulama prensipleri ile;

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla COINES’İN aracı olarak kullanılmasının engellenmesini,

 • COINES çalışanlarının yasal ve idari yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi; politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin mevzuattaki düzenlemelere uyumunun sağlanmasını,

 • Maruz kalınabilecek risklerin azaltılması, uluslararası sözleşmelere gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, faaliyetin güvenliğinin sürdürülmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunmasını,

Amaçlamakta olan "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti." iş bu KYC Politikası( Müşteri Tanı Politikası) kapsamında üyelik tesisinden veya işlem yapılmadan önce müşteri ile doğrudan muhatap olan personel tarafından belirlenen hususlarda kimlik tespiti yapılması ile faaliyetlerde usulsüzlüklerin ve mevzuata aykırı işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla iş bu KYC Politikasını uygulamaktadır.

COINES suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı İlkesi” yer alır. COINES, aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı İlkesine” büyük önem verir; bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimseyerek uygular.

KİMLİK TESPİTİ VE DOĞRULAMA

“Müşterini Tanı İlkesi” kapsamında “Kimlik Tespiti” müşteriler ile müşteriler nam veya hesabına hareket edenlerin kimliklerine ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle yapılır.

Kimlik tespitinin mutlak suretle; sürekli müşteri ilişkisi tesisinde tutar gözetilmeksizin, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetilmeksizin, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetilmeksizin, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı mevzuatta belirtilen tutarı aştığında, yapılması zorunludur.

Müşteriyle sürekli iş ilişkisi başlatılmadan önce; kimlik ve adres tespiti, müşterilerin ana iş konusu, müşterinin işlem profili ve kapasitesi, alıcı ve satıcıları, gerçek faydalanıcının tespiti işyeri veya faaliyet yeri, belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı, yatırım konusu varlığa ilişkin bilgi ve belgeler, talep edilen işlemin amacı ve mahiyeti hakkında yeterli bilgi temini hususlarında gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Kimlik tespiti ve beyan edilen adresin kaydedilmesinde, belirtilen hususlar gözetilmektedir: Kimlik ve adres, Tedbirler Yönetmeliği’nde belirtilen belgelere ve yükümlülüklere uygun şekilde tespit ve teyit edilir. Müşteri namına veya hesabına hareket ettiğini iddia eden şahısların kimlikleri ve yetkileri tespit edilir. Vekâletname ve asıl olmayan talimat ve belgelerin mutlaka noter onayından geçmiş olması gerekir. Belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığına dikkat edilir. Müşteri bilgilerine ilişkin kayıtlar ve belgeler elektronik ortamda saklanır ve yetkili kişilerin erişimine açık tutulur. Sürekli iş ilişkisi kurulan müşterilerden bir defa ilgili belgelerin alınmış olması yeterli sayılmamakta, bilgilerin güncel tutulması gerekmektedir. Özellikle yüksek riskli müşterilerin iş ilişkileri ve işlemlerinin izlenmesi yükümlülük kapsamındadır. Müşterinin bir başkası hesabına hareket edip etmediğinin ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğinin tespit edilmesi için gerekli tedbirler alınır. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için makul ölçülerde araştırma yapılır.

MÜŞTERİ RİSKİ, ANALİZ VE İZLEME

COINES Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı şirketi, müşterileri ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir. Bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemekte, riskli olarak nitelendirdiği Müşteri ve işlemleri hakkında kontrolleri yapmakta ve gerekli tedbirleri uygulamaktadır.

COINES analiz, izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır.

 • Yüksek risk grubundaki müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi

 • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek

 • Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak

 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek

COINES yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durum olması;

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olması;

 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren müşteriler

 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda

 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

MÜŞTERİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEK KİŞİLER/KURULUŞLAR VE ALINACAK TEDBİRLER

COINES, işbu KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

 • Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler

 • Para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,

 • Yasadışı bahis, kumar işlemleri

 • Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda

 • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler

 • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler

COINES yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiş olup, bu müşteri ve işlemler detaylı bir inceleme sürecinden geçirilmekte ve gerekli tedbirler alanmaktadır.

 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

 • Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)

 • Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olması;

 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren müşteriler

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durum olması;

 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı müşteriler ve işlemler

Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, üyelik kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce COINES yetkilisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile üyelik kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmakta, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmaktadır.