COINES ANTİ-PARA AKLAMA POLİTİKASI/ ANTI MONEY LAUNDERING ("AML") (kara para aklamayı önleme politikası)

"BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti."nce kabul edilen ve uygulanan “COINES ANTİ-PARA AKLAMA POLİTİKASI” (aml politikası) Fimamızın Terörizmin Finansmanının Engellenmesi Ve Kara Para/ Anti Para Aklamanın Önlenmesi Adına Alınan Önlemleri İhtiva Etmektedir.

AMAÇ

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlar uyarınca hazırlanan yönetmelikler ile tebliğler, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri, genel kabul görmüş uygulamaları ve iç mevzuata uygun olarak hazırlanan politika ve uygulama prensipleri ile;

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla COINES’İN aracı olarak kullanılmasının engellenmesi,

 • COINES çalışanlarının yasal ve idari yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi; politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin mevzuattaki düzenlemelere uyumunun sağlanması,

 • Maruz kalınabilecek risklerin azaltılması, uluslararası sözleşmelere gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, faaliyetin güvenliğinin sürdürülmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunması,

amaçlanmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER

COINES AML Politikası para aklamayı önlemek amacıyla aşağıdaki politikaları izlemektedir.

 • Yeni ve mevcut tüm Müşterilerin kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama

 • Müşteri’ye ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama

 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme

 • Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için AML Departmanı oluşturma.

 • suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir işlemi kolaylaştırmama;

 • suçlular ve/veya teröristlerle iş ilişkilerine girmeme;

MÜŞTERİNİ TANI İLKELERİ VE MÜŞTERİ RİSKİ, ANALİZ VE İZLEME

COINES suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı İlkesi” yer alır. COINES, aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı İlkesine” büyük önem verir; bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimseyerek uygular. “Müşterini Tanı İlkesi” kapsamında “Kimlik Tespiti” müşteriler ile müşteriler nam veya hesabına hareket edenlerin kimliklerine ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle yapılır. Kimlik tespitinin mutlak suretle;  sürekli müşteri ilişkisi tesisinde tutar gözetilmeksizin,  daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetilmeksizin,  şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetilmeksizin,  işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı mevzuatta belirtilen tutarı aştığında, yapılması zorunludur.

Müşteriyle sürekli iş ilişkisi başlatılmadan önce;  kimlik ve adres tespiti,  müşterilerin ana iş konusu,  müşterinin işlem profili ve kapasitesi,  alıcı ve satıcıları,  gerçek faydalanıcının tespiti  işyeri veya faaliyet yeri,  belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı,  yatırım konusu varlığa ilişkin bilgi ve belgeler,  talep edilen işlemin amacı ve mahiyeti hakkında yeterli bilgi temini hususlarında gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Kimlik tespiti ve beyan edilen adresin kaydedilmesinde, belirtilen hususlar gözetilmektedir:  Kimlik ve adres, Tedbirler Yönetmeliği’nde belirtilen belgelere ve yükümlülüklere uygun şekilde tespit ve teyit edilir.  Müşteri namına veya hesabına hareket ettiğini iddia eden şahısların kimlikleri ve yetkileri tespit edilir. Vekâletname ve asıl olmayan talimat ve belgelerin mutlaka noter onayından geçmiş olması gerekir.  Belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığına dikkat edilir.  Müşteri bilgilerine ilişkin kayıtlar ve belgeler elektronik ortamda saklanır ve yetkili kişilerin erişimine açık tutulur. Sürekli iş ilişkisi kurulan müşterilerden bir defa ilgili belgelerin alınmış olması yeterli sayılmamakta, bilgilerin güncel tutulması gerekmektedir. Özellikle yüksek riskli müşterilerin iş ilişkileri ve işlemlerinin izlenmesi yükümlülük kapsamındadır. Müşterinin bir başkası hesabına hareket edip etmediğinin ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğinin tespit edilmesi için gerekli tedbirler alınır. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için makul ölçülerde araştırma yapılır.

COINES Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı şirketi, müşterileri ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir. Bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemekte, riskli olarak nitelendirdiği Müşteri ve işlemleri hakkında kontrolleri yapmakta ve gerekli tedbirleri uygulamaktadır.

COINES analiz, izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Yüksek risk grubundaki müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi

 • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek

 • Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak

 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek

COINES yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100000 TL’ye eşit veya fazla olması;

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durum olması;

 • Parasal sınırdan bağımsız olarak önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olması;

 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren müşteriler

 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda

 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN TESPİT VE BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

Şüpheli işlemler, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin bildirilmektedir. Şüpheli İşlem Bildirimleri (ŞİB) gizlidir; bu nedenle Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi verilmemektedir.

Hakkında ŞİB yapılan kişi ve kuruluşlara ilgili kendilerine, yapılan işlemle ilgili hiçbir bilgi verilmez. Görevli ŞİB ile ilgili gerekli araştırmayı yaparak işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde mevzuata uygun şekilde MASAK’a bildirim yapar. Bildirimde bulunulan işlemle ilgili olarak daha sonra yeni bilgi ve bulgular elde edinildiği takdirde, tekrar Şüpheli İşlem Bildirim Formu doldurulması ve daha önce yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gecikmeksizin Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir. 

MASAK tarafından belirlenen şüpheli işlem tipleri birimlerimizce tek kıstas olarak ele alınmamakla bu tiplerden herhangi birine uymasa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaktadır.

Şüpheli İşlem’i gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, Şüpheli İşlem’i bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Görevlerini yerine getirirken, Çalışanlar ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır.

Bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Tespit edilecek ve raporlanacak Şüpheli İşlemler;

 • Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler

 • Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler

 • Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler

 • Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler

 • Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler

BİLGİ, BELGE VE KAYITLARIN MUHAFAZASI VE GİZLİLİĞİ

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca müşteriler ve işlemlerle ilgili alınması ve tutulması gereken tüm bilgi, belge ve kayıtlar, mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde özenle muhafaza edilmektedir. Müşteriler ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve kayıtların gizliliği konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken önlemler alınmakta ve özenle uygulanmaktadır. Devamlı bilgi verme kapsamında yapılacak raporlama faaliyetleri ile bilgi ve belge istemeye yasal olarak yetkili kurum ve görevlilerden gelen talepler, mevzuat çerçevesinde, azami dikkat ve özenle değerlendirilerek yerine getirmektedir.

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİME İLİŞKİN FAALİYETLER 

Yasal mevzuat ile bu politikada yer alan hususların kontrolü/denetimi COINES tarafından oluşturulan kurul ile yerinde kontrol/denetimler sırasında yerine getirilir. Yerinde kontrol/denetim sırasında örnekleme yöntemi ile yapılacak işlemlerle ilgili işlem sayı ve tutar limiti şirket kontrol/denetim elemanlarının bağlı bulunduğu kurul tarafından belirlenir. Bu dokümanda yer alan hususların uygulanmasında "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti."nin tüm organları sorumludur. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan mevzuatta yapılan değişiklikler işbu politikaya yansıtılmaktadır.